علایم خرابی مجموعه پمپ بنزین مزدا 323:

1- موتور روشن نمی شود؛

2- فشار خروجی پمپ بنزین به دلیل خرابی و نیمسوز شدن مغزی پمپ بنزین از حالت استاندارد کمتر شده است؛

3- وقتی موتور خودرو زیر بار قرار می گیرد مثل سر بالایی ها یا خاموش می شود و یا ریپ می زند؛

4- در هنگام شتاب گرفتن خودرو، موتور با وقفه و مکث همراه است.