ریل سوخت مزدا ۳۲۳:

ریل سوخت مزدا ۳۲۳ عهده‌دار تنظیم فشار بنزین در پشت سوزن‌های انژکتور و تقسیم مساوی بنزین برای سوزن‌ها می‌باشد.

محل ورود بنزین به ریل سوخت از قسمتی است که فشار شکن وجود دارد. و محل برگشت بنزین از قسمتی است که رگولاتور وجود دارد.

فشار شکن: عهده‌دار تنظیم و شکستن فشار شدید ورود بنزین به ریل سوخت می‌باشد. (به هیچ وجه پیچ تنظیم روی آن دستکاری نشود).

رگولاتور: وسیله‌ای است دارای دیافراگم که عهده‌دار تنظیم فشار بنزین مورد نیاز در درون ریل سوخت (و یا به عبارت دیگر تنظیم فشار بنزین در پشت سوزن‌های انژکتور) می‌باشد.

شکل ۱: تصویر جایگاه ریل سوخت

شکل ۲: ریل سوخت و متعلقات