سنسور دریچه گاز مزدا ۳۲۳

سنسور دریچه گاز مزدا ۳۲۳ (TPs): این سنسور مقاومتی، مجهز به یک پتانسیومتر بوده که با چرخش محور درون مجموعه دریچه گاز می چرخد و عهده دار ارسال موقعیت دریچه گاز به PCM (کامپیوتر مزدا ۳۲۳) می باشد. TPs دارای پورتی مجهز به سه سیم B، A و C می …