رسیور/درایر مزدا ۳۲۳:

رسیور کولر یا درایر عهده دار خشک کردن گاز و مجاری کولر از هر گونه رطوبت می باشد.

شکل ۱: درایر/رسیور مزدا ۳۲۳

رسیور/درایر کولر مزدا ۳۲۳ را در شکل زیر با جزییات بیشتر می بینید.

همانطور که ملاحظه می شود بر روی رسیور کولر مزدا ۳۲۳ دو عدد لوله به شماره های ۱ و ۲ نصب شده است. لوله شماره ۱ عهده دار ورود گاز خنک شده و تقریبا مایع شده از کندانسور به درایر می باشد. لوله شماره ۲ عهده دار انتقال گاز کولر تقریبا مایع عاری از رطوبت را از رسیور به اواپراتور منتقل می کند. پورتی که با شماره ۳ نشان داده شده است بر روی فشنگی درایر نشسته و عهده دار بررسی فشار گاز کولر می باشد. در صورتیکه فشار گاز کولر افت پیدا کند و از حد استاندارد پایین تر بیاید فشنگی سریعا تشخیص داده و برق فعال کننده کمپرسور را قطع می کند. بر روی رسیور همچنین یک عدد چشمی شیشه ای ملاحظه می شود که عهده دار نمایش جریان گاز در مسیر و همچنین رنگ گاز می باشد. در صورتیکه رنگ گاز در حل جریان سبز باشد نشان دهنده این است که در مسیر گاز کولر (یو وی) وجود دارد. این ماده با دستگاه قابل ردیابی بوده و درصورتیکه در مسیر نشتی وجود داشته باشد هم دستگاه آلارم می دهد و هم در محل نشتی رنگ سبز رنگ قابل مشاهده می باشد. ضمنا یک عدد پیچ برنجی زرد رنگ وجود دارد که فقط نقش کور کن را دارد. در نشتیابی مسیر کولر این قطعه (درایر/رسیور کولر) بسیار اهمیت دارد و در بیشتر مواقع محل نشتی گاز بر روی این قطعه شناسایی می گردد.

شکل ۲: درایر/رسیور کولر مزدا ۳۲۳ با جزییات بیشتر

علایم خرابی درایر/رسیور کولر:

۱- گاز کولر بعد از فعال شدن کمپرسور گردش ندارد؛

۲- کولر باد سرد مورد انتظار ایجاد نمی کند؛

۳- با تکان دادن درایر صدای شن خشک شنیده می شود.