سنسور اعلام موقعیت میل لنگ (CKP) مزدا ۳۲۳:

سنسور CKP یک سنسور و یا در اصطلاح حسگر مغناطیسی – القایی می باشد. موقعیت آن دقیقا روی پولی میل لنگ می باشد. با قرار گرفتن زایده های روی پولی در مقابل سنسور CKP در میدان مغناطیسی سنسور تغییر سینوسی ایجاد می نماید.دامنه و فرکانس این تغییرات سینوسی تابع دور موتور می باشد. شماره فنی این قطعه در مزدا ۳۲۳ اف ال، ZL01 18 221 می باشد.

شکل ۱: سنسور سر میل لنگ مزدا ۳۲۳

 

وظایف سنسور سر میل لنگ مزدا ۳۲۳:

۱- تعیین و ارسال سیگنال در خصوص نقطه مرگ بالا به PCM جهت تحریک آن به صدور دستور های پاشش سوخت توسط انژکتور و ایجاد جرقه؛

۲- ارسال سیگنال جهت محاسبه دور موتور؛

۳- تنظیم idle؛

۴- تشخیص دیگر حالت های موتور.

علایم خرابیسنسور سر میل لنگ مزدا ۳۲۳::

۱- خودرو روشن نمی شود؛

۲- به دلیل ایجاد حوزه مغناطیس اطراف سنسور مذکور امکان جذب براده آهن و یا حتی کثیفی وجود دارد که در اثر این آلودگی، موتور در دورهای مختلف بد کار می کند؛

۳- حرکات غیر معمول دور موتور.