چراغ های جلو مزدا ۳۲۳:

* نحوه باز و بست چراغهای جلو در خودروی مزدا ۳۲۳:

نکته: هر یک از چراغها در این خودرو با ۳ عدد پیچ به بدنه متصل شده است. به منظور باز کردن و خارج کردن کامل و اصولی چراغ این خودرو حتما سپر ماشین باید باز شود.

 

شکل ۱: چگونگی باز و بست چراغهای جلوی مزدا ۳۲۳ در قالب تصویر

 

* نحوه تنظیم چراغهای جلو در خودروی مزدا ۳۲۳:

۱- خودرو را در مکانی تقریبا تاریک و کاملا مسطح (بدون شیب) و مقابل دیوار قرار دهید؛

۲- خودرو را کاملا به دیوار نزدیک کنید و چراغها را در وضعیت نور پایین روشن کنید؛

۳- با یک عدد ماژیک، ۲ نقطه کاملا روشن نمایش داده شده بر روی دیوار را علامتگذاری کنید. (این نقطه ها “A” مرکز اصلی روشنایی هر یک ازچراغها می باشند)؛

۴- خودرو را به آرامی تا زمانیکه فاصله چراغهای جلو از سطح دیوار (۳ متر) شود، عقب ببرید؛

شکل ۲: قرار گرفتن خودرو در فاصله ۳ متری از دیوار 

۵- نقطه های B را دقیقا ۳ سانتی متر (۳۰ میلی متر) پایین تر از نقطه A بر روی دیوار علامتگذاری کنید؛

۶- مرکز اصلی روشنایی هر یک از چراغها باید با عقب قرار گرفتن خودرو دقیقا در راستای خط قایم و در نقطه B قرار بگیرد؛ (۳۰ میلیمتر پایینتر)

توجه: الف- انحراف چپ و راست از خط قائم را با پیچ مربوط به تغییر جهت راست و چپ چراغ تنظیم کنید. ب-انحراف با لا و پایین از نقطه B را با پیچ مربوط به تنظیم بالا و پایین چراغ تنظیم نمایید.

 

شکل ۳: نقاط مورد نظر جهت تنظیم چراغهای جلوی مزدا ۳۲۳

نکته ۱: کلیه مراحل فوق در حالتی انجام می گیرد که چراغ در وضعیت نور پایین است. (بعد از تنظیم نور پایین، نور بالای خودرو به صورت خودکار تنظیم خواهد شد)؛

نکته۲: چراغهای جلوی مزدا ۳۲۳ زمانی تنظیم هستند که وقتی خودرو در فاصله ۳ متری از دیوار قرار می گیرد مرکز روشنایی از نقطه A به میزان ۳۰ میلیمتر پایینتر یعنی در نقطه B قرار گرفته باشد؛

نکته ۳: همانطور که در شکل شماره ۳ ملاحظه می شود روشنایی اصلی نور چراغ خودرو در نقطه A به صورت نقطه ای است و با فاصله گرفتن خودرو از دیوار (فاصله مثلا ۳ متری)، نور چراغ از حالت نقطه ای به حالت خطی-شکسته (خطوط قرمز رنگ) تغییر حالت می دهد. بنابراین محل شکستگی خط قرمز دقیقا همان مرکز روشنایی چراغ خواهد بود؛

نکته ۴: چگونگی شکستگی نور و تغییر وضعیت از حالت (نقطه ای) به (خطی – شکسته)، در طراحی حباب کرومی و طرح های برجسته روی آن نهفته است؛

نکته ۵: دلیل تمرکز نور به حالت خطی – شکسته: ایجاد فضای روشن بیشتر در لاین سمت راست جاده و افزایش حوزه دید راننده در سمت راست جاده و ممانعت از تابش نور در چشم رانندگانی است که از لاین مخالف حرکت می کنند. این وضعیت در شکل زیر نمایش داده شده است:

شکل ۴: دلیل شکستگی نور چراغ های جلو 

نکته ۶: با توجه به مساله فوق نکته بسیار پر اهمیتی که وجود دارد برای آن دسته از دوستانی است که اقدام به تعویض چراغ خودروی خود با نوع استوک می کنند. در هنگام خرید دقت کنید چراغ خودرویی که می خواهید خریداری کنید از روی خودرویی باز شده باشد که (فرمان چپ باشد). خودروهایی که فرمان راست هستند دارای شکسته نور متمایل به چپ هستند. این مساله وقتی نمود پیدا میکند که رانندگان لاین مخالف دایما نسبت به نور چراغ شما معترض هستند. از طرف دیگر نیز فضای جلوی شما از روشنایی مناسب برخوردار نیست چون حوزه اصلی تمرکز نور در لاین مخالف است نه مقابل…. بنابراین در خرید چراغ برای خودرو و سفارش به صورت اینترنت به این مساله مهم دقت کنید…..