کاسه چرخ عقب مزدا ۳۲۳:

مزدا ۳۲۳ خودرویی است که چرخ‌های عقب آن مثل سیستم‌های قدیمی به صورت کاسه‌ای می‌باشد.

نسبت قدرت گیرایی چرخ جلو به عقب ۶۰ به ۴۰ می‌باشد. به هم خوردن این تعادل سطح کیفیت ترمز را به شدت کاهش می‌دهد. کاسه چرخ حتما از نوع اصلی انتخاب گردد. قطر داخلی کاسه نو دقیقا ۲۰۰mm می‌باشد.

  کاسه چرخ نباید لبه‌دار باشد و توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از لبه‌دار شدن زود هنگام آن حتما لنت عقب از نوع فابریک انتخاب گردد. میزان قطر داخلی کاسه حداکثر تا ۲۰۱.۵mm می‌تواند افزایش داشته باشد.

نکته: جهت خارج کردن کاسه از مجموعه، حتما قبل از خارج نمودن همانند عکس مقابل کاسه را نشانه‌گذاری کنید تا در صورت استفاده مجدد در جای قبل نصب گردد.