درجه داخل باک بنزین مزدا ۳۲۳

درجه داخل باک بنزین مزدا ۳۲۳: این وسیله عهده‌دار ارسال میزان سطح بنزین داخل باک به درجه آمپر بنزین می‌باشد. شکل ۱: درجه داخل باک مزدا ۳۲۳   * نحوه جدا‌سازی درجه باک مزدا ۳۲۳ از بدنه اصلی: به منظور جدا سازی درجه مذکور از بدنه اصلی پمپ کافیست که …

پمپ بنزین مزدا ۳۲۳

پمپ کامل بنزین مزدا ۳۲۳: شکل ۱: بدنه کامل پمپ بنزین مزدا ۳۲۳ پمپ بنزین مزدا ۳۲۳ FL یکی از مهمترین بخش‌های سوخت رسانی این خودرو می‌باشد. این پمپ از نوع الکتریکی است. اجزای تشکیل دهنده یک پمپ را در عکس مقایب مشاهده می‌کنید. مکان این پمپ در زیر صندلی عقب …