تست فشار سوخت در مزدا ۳۲۳:

به منظور حصول اطمینان از سلامت “پمپ بنزین مزدا ۳۲۳″، “صافی بنزین مزدا ۳۲۳″، “فیلتر بنزین مزدا ۳۲۳” و “رگولاتور ریل سوخت مزدا ۳۲۳” از دستگاه فشار سنج سوخت استفاده می کنیم.

شکل ۱: دستگاه فشار سنج

* نحوه آزمایش فشار سوخت در سیستم سوخت رسانی مزدا ۳۲۳:

 شکل ۲: ریل سوخت مزدا ۳۲۳

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می شود ریل سوخت از دو قسمت به شیلنگ های سوخت متصل می شود. شیلنگ سمت راست ورودی سوخت به ریل می باشد و شیلنگ سمت چپ شیلنگ برگشت سوخت به باک می باشد.

الف) بررسی سلامت رگولاتور سوخت

۱- شیلنگ سمت راست ریل سوخت را با آزاد کردن ۱- محافظ سوکت و ۲- سوکت از ریل سوخت خارج می کنیم. (شکل ۳ و ۴)

۲- ورودی دستگاه فشار سنج را به شیلنگ سوخت و خروجی آن را به ریل سوخت متصل می کنیم. به عبارت دیگر دستگاه فشار سنج سوخت را مابین شیلنگ ورودی و ریل سوخت قرار می دهیم. (شکل ۵)

۳- شیر فشار سنج را باز می کنیم.

۴- خودرو را روشن می کنیم.

۵- فشار سوخت بعد از دو دقیقه می بایست (۲.۱ الی ۲.۶ بار) یا (۳۰ الی ۳۶ Psi) باشد.

۶- شیلنگ کوچک ایجاد مکش را که به رگولاتور سوخت متصل است را جدا کنید.

۷- فشار سوخت می بایست (۲.۷ الی ۳.۲ بار) یا (۳۹ الی ۴۵ Psi) باشد. 

شکل ۳: نحوه باز کردن محافظ سوکت شیلنگ بنزین مزدا ۳۲۳

شکل ۴: نحوه باز کردن سوکت شیلنگ بنزین مزدا ۳۲۳

شکل۵: نحوه قراردادن فشار سنج در مسیر سوخت

*نکته ۱: در صورتیکه خودرو روشن نمی شود و احتمال این می باشد که از وجود مشکل در سیستم سوخت رسانی می باشد (یعنی دیگر سیستم های خودرو سالم باشد). موارد زیر را تست کنید:

۱- وجود بنزین در داخل باک؛

(عدم وجود بنزین در داخل باک می تواند منجر به روشن نشدن خودرو شود)

۲- صندلی عقب را برداشته و از یک نفر بخواهید به خودرو استارت بزند. بررسی کنید ببینید صدای پمپ بنزین می آید (توجه پمپ بنزین مزدا ۳۲۳ در هنگام استارت زدن فعال می شود نه در قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت ON)؛

(عدم شنیده شدن صدا به معنی سوختن پمپ بنزین و یا خراب شدن رله سوخت و در بدترین حالت خرابی کامپیوتر و سیمکشی مدار سوخت رسانی می باشد)

۳- رله سوخت را بررسی کنید. (بالاترین رله در جعبه فیوز. بالاتر از رله اصلی (رله اصلی سبز است) قرار دارد)؛

۴- شیلنگ خروجی سوخت را از ریل سوخت خارج کرده. یک شیلنگ را به قسمت خروجی ریل سوخت وصل کرده و طرف دیگر آن را داخل ظرف قرار دهید. ببینید با استارت زدن بنزین خارج می شود. (با احتیاط کامل)؛

(در صورتیکه بنزین خارج نشود ۱- پمپ بنزین سوخته است ۲- صافی بنزین به شدت کثیف است ۳- فیلتر بنزین به شدت کثیف است ۴- مجرای ورودی بنزین به ریل سوخت مسدود است ۵- پیچ فشار شکن دستکاری شده است و به طور کامل بسته شده است ۶- خروجی رگولاتور مسدود شده است).

۵- شیلنگ ورودی را در هنگام استارت زدن داخل ظرف قرار داده ببینید بنزین خارج می شود؟ (با احتیاط کامل) سپس با فشار سنج فشار سوخت را بررسی کنید (وفق توضیحات بالا)؛

(در صورتیکه بنزین خارج نمی شود یا با فشار کم خارج می شود (با فشارسنج تست شود) به این معنی است که ۱- پمپ کاملا ضعیف یا سوخته شده است ۲- صافی بنزین کثیف شده است ۳- فیلتر بنزین کثیف شده است ۴- شیلنگ ورودی بنزین مسدود شده است ۵-پیچ فشار شکن دستکاری شده است ۶- رگولاتور خراب است ۷- شیر سولنویید تنظیم رگولاتور خراب است.)

*نکته ۲: در صورتیکه شخصی برای کمک کردن به شما جهت استارت زدن وجود ندارد می توانید از روش زیر استفاده کنید:

۱- سوییچ را در وضعیت ON قرار داده.

۲- در مواقع لزوم جهت به راه انداختن پمپ بنزین اتصال زیر را در خصوص کانکتور DLC برقرار کنیم. (در انجام صحیح این مورد دقت لازم را بکار گیربد).

 * نکته ۳: با استفاده از روش تست فشار بنزین به روش فوق، به سلامت رگولاتور نیز می توان پی برد. با قرار دادن فشار سنج قبل از ورودی ریل سوخت و اندازه گیری فشار تقریبی ۲.۵ الی ۳.۵ بار ریل سوخت، حاکی از سالم بودن دیافراگم رگولاتور نیز می باشد. در خودروی مزدا ۳۲۳، رگولاتور سوخت در انتهای ریل سوخت قرار گرفته است. در این نوع خودروها در حالیکه خودرو روشن است و فشار سوخت در حال اندازه گیری است با گاز دادن به خودرو فشار سوخت به اندازه ۰.۵ بار افزایش می یابد. (این مساله در خودروهایی که رگولاتور سوخت در داخل باک و چسبیده به مجموعه پمپ بنزین است صادق نیست).