سوکت شیلنگ پمپ بنزین مزدا ۳۲۳:

شکل ۱: سوکت پمپ بنزین مزدا ۳۲۳

سوکت شیلنگ از دو بخش تشکیل شده است. ۱- بدنه مشکی رنگ در عکس فوق. ۲- قطعه سبز رنگ در عکس فوق.

  قطعه سبز رنگ دارای دو خار می‌باشد که وظیفه این خارها نگهداری بدنه مشکی رنگ به لوله‌های بدنه اصلی پمپ بنزین است. به منظور جدا کردن شیلنگ بنزین از لوله پمپ بنزین کافیست با ۲ عدد پیچگشتی ساعتی دوسو، خارهای سبز رنگ را (در یک لحظه و با هم – یا از درون سوکت سبز رنگ یا از محیط بیرون که به خوبی خارها نمایان هستند) به سمت خارج خم کرده و شخص دیگری شیلنگ را به سمت بیرون بکشد.کل شیلنگ و سوکت‌ها با هم خارج می‌شوند. در اثر مهارت زیاد و تکرار این عمل، خودتان به تنهایی قادر خواهید بود بدون نیاز به کمک شخص دوم؛ با یک پیچگشتی و چرخش آرام شیلنگ جهت آزاد کردن خار دیگر سبز رنگ، شیلگ را به آرامی همراه با سوکت‌ها خارج نمایید). مراقب باشید آسیب به لوله‌های پمپ اصلی، شیلنگ و خارهای سبز وارد ننمایید. با کوچکترین خراش روی لوله اصلی یا درون سوکت مشکی شیلنگ، با نشتی بنزین مواجه می‌شوید.

– جهت بستن شیلنگ به لوله‌ها کافیست شیلنگ را با دست گرفته و در حالتی که سوکت سبز رنگ داخل سوکت مشکی رنگ شیلنگ قرار گرفته (طوریکه خارهای سبز سوکت سبز در جایگاه مربعی شکل سوکت مشکی قرار گرفته است) آن را به سمت لوله پمپ بنزین گرفته و تا جایی که صدای بستن خار سبز را بشنویم فشار می‌دهیم. (این صدا هنگامی شنیده می‌شود که خارهای سبز رنگ از روی شیار لوله‌ها عبور می‌کند و در پشت آن می‌نشیند). برای اطمینان از قرار گرفتن صحیح شیلگ بر روی لوله، شیلنگ را به سمت بیرون بکشید، نباید بیرون بیاید. بعد از خشک کردن بنزین‌های ریخته شده اطراف درب بدنه پمپ، قبل از بستن دریچه آهنی بالای پمپ (زیر صندلی عقب)، یکبار ماشین را روشن کنید و اطمینان پیدا کنید که نشتی بنزین نداشته باشد.

نکته:::::::: در هنگام انجام هر گونه عملیات فوق مراقب باشید درب‌های ماشین باز باشد تا بوی بنزین خارج شود و همچنین در اطراف شما لامپ برق و یا هر گونه وسایل برقی و وسایل گرمازایی وجود نداشته باشد. (حتی گوشی موبایل).