شیلنگ‌های سوخت مزدا ۳۲۳:

در این بخش صرفا به دو عدد شیلنگ مخصوص بنزین که به ریل سوخت متصل می‌شوند می‌پردازیم.

توجه: مراقب باشید به هیچ عنوان جای شیلنگ‌ها را از قسمت ورودی (نزدیک بوستر ترمز سر شیلنگ‌ها قرار گرفته) اشتباه نبندید.

شکل ۱: شیلنگ‌های متصل به ریل سوخت (شیلنگ‌های رفت و برگشت سوخت)

شکل ۲: نحوه باز کردن بست شیلنگ‌ها از ریل سوخت  

 

شکل ۳: نحوه باز کردن بست شیلنگ‌ها از لوله‌های فلزی رفت و برگشت بنزین (کنار بوستر ترمز قرار دارند)