صافی بنزین مزدا ۳۲۳:

صافی بنزین اولین بخش ورودی بنزین به بدنه اصلی پمپ می‌باشد. این وسیله مانع عبور ذرات معلق در بنزین به داخل پمپ می‌شود.تعویض و یا شستشوی زود به زود این وسیله عمر پمپ را افزایش می دهد.