علایم خرابی مجموعه پمپ بنزین مزدا ۳۲۳:

۱- موتور روشن نمی شود؛

۲- فشار خروجی پمپ بنزین به دلیل خرابی و نیمسوز شدن مغزی پمپ بنزین از حالت استاندارد کمتر شده است؛

۳- وقتی موتور خودرو زیر بار قرار می گیرد مثل سر بالایی ها یا خاموش می شود و یا ریپ می زند؛

۴- در هنگام شتاب گرفتن خودرو، موتور با وقفه و مکث همراه است.