سنسور دمای آب مزدا ۳۲۳

سنسور دمای آب مزدا ۳۲۳ (ECT): این سنسور از نوع مقاومت NTC می باشد که با توجه به در نظر گرفتن دمای موتور خودرو ولتاژی را برای PCM (کامپیوتر مزدا ۳۲۳) ارسال می کند. رابطه بین دمای موتور و ولتاژ ارسالی معکوس می باشد. موقعیت این سنسور نیز در کنار پوشش نقره …