رسیور/درایر مزدا ۳۲۳

رسیور/درایر مزدا ۳۲۳: رسیور کولر یا درایر عهده دار خشک کردن گاز و مجاری کولر از هر گونه رطوبت می باشد. شکل ۱: درایر/رسیور مزدا ۳۲۳ رسیور/درایر کولر مزدا ۳۲۳ را در شکل زیر با جزییات بیشتر می بینید. همانطور که ملاحظه می شود بر روی رسیور کولر مزدا ۳۲۳ دو عدد …

کمپرسور مزدا ۳۲۳

کمپرسور مزدا ۳۲۳: کمپرسور کولر عهده دار فشرده کردن یاتحت فشار قراردادن گاز کولر و به چرخش درآوردن گاز  در مسیر گاز می باشد.  شکل ۱: محل قرار گرفتن کمپرسورکولر مزدا ۳۲۳ کمپرسور کولر مزدا ۳۲۳ با ۴ عدد پیچ به پایه روی موتور وصل شده است. کمپرسور نیروی گردشی …