صافی بنزین مزدا ۳۲۳

صافی بنزین مزدا ۳۲۳: صافی بنزین اولین بخش ورودی بنزین به بدنه اصلی پمپ می‌باشد. این وسیله مانع عبور ذرات معلق در بنزین به داخل پمپ می‌شود.تعویض و یا شستشوی زود به زود این وسیله عمر پمپ را افزایش می دهد.

فیلتر بنزین مزدا ۳۲۳

فیلتر بنزین مزدا ۳۲۳: فیلتر بنزین مزدا ۳۲۳ در درون باک و زیر صندلی عقب می‌باشد. توصیه می‌شود به منظور سلامت سوزن‌های انژکتور، پمپ بنزین و آرام و یکنواخت کار کردن خودرو هر ۲۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود. این وسیله مانع عبور ذرات خیلی ریز معلق به درون مجرای اصلی سوخت …

سوکت شیلنگ پمپ بنزین مزدا ۳۲۳

سوکت شیلنگ پمپ بنزین مزدا ۳۲۳: شکل ۱: سوکت پمپ بنزین مزدا ۳۲۳ سوکت شیلنگ از دو بخش تشکیل شده است. ۱- بدنه مشکی رنگ در عکس فوق. ۲- قطعه سبز رنگ در عکس فوق.   قطعه سبز رنگ دارای دو خار می‌باشد که وظیفه این خارها نگهداری بدنه مشکی رنگ …

شناور پمپ بنزین مزدا ۳۲۳

شناور پمپ بنزین مزدا ۳۲۳: وسیله‌ای است بر روی درجه باک که بر روی سطح بنزین شناور باقی می‌ماند و موقعیت سطح بنزین را برای درجه باک مشخص می‌کند. به منظور تعویض شناور کافیست قسمت‌های مشخص شده را پس از برعکس نمودن بر روی یک انبردست نیمه باز قرار داده …

درجه داخل باک بنزین مزدا ۳۲۳

درجه داخل باک بنزین مزدا ۳۲۳: این وسیله عهده‌دار ارسال میزان سطح بنزین داخل باک به درجه آمپر بنزین می‌باشد. شکل ۱: درجه داخل باک مزدا ۳۲۳   * نحوه جدا‌سازی درجه باک مزدا ۳۲۳ از بدنه اصلی: به منظور جدا سازی درجه مذکور از بدنه اصلی پمپ کافیست که …

پمپ بنزین مزدا ۳۲۳

پمپ کامل بنزین مزدا ۳۲۳: شکل ۱: بدنه کامل پمپ بنزین مزدا ۳۲۳ پمپ بنزین مزدا ۳۲۳ FL یکی از مهمترین بخش‌های سوخت رسانی این خودرو می‌باشد. این پمپ از نوع الکتریکی است. اجزای تشکیل دهنده یک پمپ را در عکس مقایب مشاهده می‌کنید. مکان این پمپ در زیر صندلی عقب …